Yazı içeriği

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir?
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Prensipleri
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Uygulama Amaçları
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

Bu standart ; yönetişim, insan hakları, işgücü uygulamaları, çevre, etik iş uygulamaları, müşteriler ve yerel halkın kalkınması. Her bir başlık altında kurumun yapması gereken faaliyetleri belirleme ve uygulama süreçleri anlatılmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir?

İş yerleri ve organizasyonlar faaliyetlerini laboratuvar ortamında gerçekleştirmezler. Kurumun toplum ve çevre ile ilişkisi faaliyetlerini etkin şekilde yerine getirme becerisi açısından kritik bir faktördür. Çoğu pazarlarda, halkla ilişkiler, pazarlamanın önemli bir unsurudur. Sosyal Sorumluluk faktörü, artan bir şekilde kuruluşların genel başarımı açısından kullanılmaya başlanmıştır.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi standardı iş yeri ve kurumun sosyal sorumluluğu nasıl uygulayacağına rehberlik eder. Bu yapı, kuruluşun, toplumun refahı ve sağlığı için katkıda bulunma şekillerini etik ve şeffaf bir şekilde uygulamasını gerektirir.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Prensipleri

Standardın prensipleri şu şekildedir;

– Hesap verebilirlik,
– Saydamlık,
– Ahlaki davranış,
– Paydaş çıkarlarına saygı,
– Yasal kurallara saygı,
– Uluslararası davranış normlarına saygı,
– İnsan haklarına saygı

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Uygulama Amaçları

ISO 26000 sosyal sorumluluğun yapılması için rehberlik sağlar. Sosyal sorumluluk, kurumun hangi sosyal sorumlulukları olduğunu belirginleştirir. Aynı zamanda kurumun aldığı karar ve uygulamalarında, toplumsal sorumluluğun en iyi deneyimlerini küresel olarak paylaşılmasına yardımcı olur. Bazı sektörlerle sınırlandırılmamış, faaliyet konusuna bakılmaksızın her tip ve ölçekteki kuruluşa uygulanabilir bir standarttır.

Sosyal sorumluluk standardı, kuruluşlara sürdürülebilir gelişimin gerçekleştirilmesi, yasal uyum gereklerinin ötesine ulaşma konusunda cesaretlendirilmesi ve sosyal sorumluluk alanında ortak anlayışı teşvik, sosyal sorumluluğun diğer araçlar ve girişimlerine tamamlayıcı olunması için tasarlanmıştır.

Bu standart, dünya çağında çok sayıda paydaş tarafından oluşturulmuştur. Ülke temsilcileri, STK’lar, endüstri ve tüketici gurupları ile dünyadaki değişik bölgelerden kuruluşların katılımıyla oluşturulan bir uzlaşma ile geliştirilmiştir.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Faydaları Nelerdir?

Bir kuruluşun, içinde çalıştığı toplum ve ortam üzerindeki etki performansı, toplam performansının ve yeteneğinin önemli bir bölümünü teşkil eder.

Bu, kısmen sağlıklı işleyen ekosistemler, sosyal adalet ve kuruluşla ilgili iyi yönetim sağlama konusunda kurumsal ihtiyaçların, kurumsal, topluma olan sorumlulukları yerine getirmesinin bir yansımasıdır. Uzun vadede, kuruluşun bütün faaliyetleri, dünya ekosistemlerinin sıhhatine bağlıdır.

Kuruluşlar, çeşitli paydaşları vasıtasıyla kapsamlı bir incelemeye tabidir. Kuruluşun sosyal sorumluluk performansının algılanması ve gerçeği, diğer hususlar arasında aşağıdakileri etkileyebilir:

– Rekabet üstünlüğü,
– Şöhreti
– İşçiler veya üyeleri, müşterileri, alıcıları veya kullanıcıları cezbetme ve muhafaza etme yeteneği,
– Çalışanların moral, taahhüt ve üretkenliğinin idamesi,
– Yatırımcılar, iş sahipleri, bağışçılar, sponsorlar ve finansal toplulukların görüşü,
– Firmalar, hükümetler, medya, tedarikçiler, eş görevliler, müşteriler ve içinde çalıştığı topluluk ile ilişkileri.